Regulamin

Regulamin obowiązujący od 26.10.2020 r.

§ 1 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://www.forexyestrader.pl/

b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

c) Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Michał Wiśniewski (8512742482) oraz Elżbieta Wisniewska (8511491227) prowadzący spółkę jawną pod nazwą Michał Wiśniewski i Elżbieta Wiśniewska MICHAŁ WIŚNIEWSKI LIGHT GROUP SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Waleriana Łukasińskiego 108B, NIP: 8522664217.

d) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem https://www.forexyestrader.pl/regulamin

e) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną, w tym: – korzystanie z płatnych szkoleń wideo za pośrednictwem serwisu. – dostęp do bezpłatnych materiałów wideo zamieszczonych w serwisie. – możliwość skorzystania z newslettera.

f) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest płatny w części dotyczącj profesjonalnych szkoleń. W pozostałym zakresie dostęp do serwisu jest bezpłatny.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji.

3. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, który jest dostępny pod adresem https://www.forexyestrader.pl/regulamin.

4. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to: – Połączenie z Internetem – Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”

5. Materiały wideo zamieszczane w serwisie, są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich majątkowe prawa autorskie należą do usługodawcy.

6. Kurs zaawansowany Forex na Wideo jest ważny przez 365 dni od dnia zakupu, inne kursy są ważne jedynie 180 dni od dnia zakupu. Następnie użytkownik ma prawo do wykupienia dalszego dostępu bądź zrezygnowania.

7. Ograniczenie czasowe jest formą zabezpieczenia, aby kursanci mieli na uwadze rozsądny okres wykorzystania godzin konsultacyjnych. Natomiast w większości przypadków, kiedy kursant jest kulturalny i uprzejmy, godziny mogą być wykorzystywane długo po tych określonych terminach (praktycznie nieskończenie). Kursy na Żywo: do wykorzystania w przeciągu 6 miesięcy od zakupu kursu. Kursy na Video z Godzinami Konsultacji: 12 miesięcy od wykupienia kursu.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi: – możliwość skorzystania z newslettera. – dostęp do bezpłatynch materiałów wideo oznaczonych na stronie.

2. W serwisie prowadzony jest newseletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych materiałów zamieszczanych w seriwsie. W tym celu należy podać swój adres email. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy zgłosić żadanie na adres e-mail: info@forexyestrader.com.

§ 4 Zawarcie umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych i jej rozwiązanie

1. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie szkoleń wideo jest wyrażenie zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu oraz na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, a tym samym utratę prawa do odstąpienia od umowy.

2. Zgodę na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy użytkownik wyraża albo poprzez zaznaczenie checkbox-a przy składaniu zamówienia albo też poprzez przejście przez użytkownika do zakładki ze szkoleniami po przedstawieniu informacji o spełnieniu świadczenia przed terminem odstąpienia i jego skutkach.

3. Dostęp do szkoleń dla użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na spełnienie świadczenia przed terminem do odstąpienia od umowy zostanie przyznany po 14 dniach od dnia zawarcia umowy.

4. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty.

5. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa. Zawierana jest poprzez formularz internetowy, którego wypełnienie i akceptacja przez użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy. Do jej zawarcia dochodzi dopiero po przesłaniu przez usługodawcę potwierdzenia w formie e-mail oferty złożonej przez użytkownika.

6. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia płatnych szkoleń w formie filmów użytkownikowi przez określony czas lub na czas nieokreślony za pomocą dostępu do konta w serwisie (bez trwałego nośnika), a użytkownik do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ceny określone dla poszczególnych szkoleń są cenami całkowitymi, które należy wpłacić na konto usługodawcy. Zapytania dotyczące przekazania dostępu do szkoleń proszę kierować na adres info@forexyestrader.com.

7. Usługodawca po otrzymaniu kwoty (ceny) szkolenia przekazuje użytkownikowi dostęp w formie loginu i hasła do szkoleń w formie wideo. Informacje te zostaną przesłane na adres e-mail.

8. Aby skorzystać z szkoleń wideo użytkownik będzie musiał zalogować się na stronie internetowej podanej w e-mailu, termin przez jaki użytkownik będzie posiadał dostęp do konta wynika z zawartej umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Bliżej zostały one określone w regulaminie, formularzu zawarcia umowy lub informacjach w serwisie, będących zaproszeniem do składania ofert.

9. Użytkownik posiadający dostęp do płatnych szkoleń nie może udostępniać ich innym osobom, publikować w internecie oraz ściągać z naszego serwera.

10. W związku z tym, że użytkownik dostaje dostęp do szkoleń online i wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, to nie posiada prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Jeśli użytkownik nie wyraził zgodę na odstąpienie od umowy, to szkolenia zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

11. Usługodawca przyjmuje następujący sposób płatności: – Za pomocą formularza kup teraz użytkownik zostanie przekierowany do serwisu przelewy24.pl odpowiedzialnego za automatyczne płatności. Operatorem kart płatniczych jest PAYPRO SA. AGENT rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda w poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. W tym miejscu będziesz mógł wybrać bank, aby zrealizować automatyczny przelew. Po wykonaniu przelewu użytkownik zostanie przekierowany do podstrony z kursem, a na adres e-mail wysłane będą dane potrzebne do logowania.

§ 5 Reklamacja płatnych treści cyfrowych

1. Reklamację z tytułu umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych można składać w szczególności pocztą elektroniczną na adres info@forexyestrader.com . Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 7 dni.

2. Kupujący w razie wad może w terminie 2 lat złożyć jedno z oświadczeń określonych w Kodeksie Cywilnym, części dotyczącej rękojmi. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wymianie rzeczy na wolną od wad, usunięciu wad albo odstąpieniu od umowy, jednakże sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, wadę usunąć lub ze względu na nadmierne koszta doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego wadę usunąć w sposób wybrany przez sprzedawcę.

3. Usługodawca będzie dążył do niezwłocznego usunięcia wad np: naprawienia dostępu do konta.

4. W przypadku sporu konsument może skorzystać z drogi pozasądowej tj. mediacji oraz rozstrzygnięcia sądu polubownego. Więcej informacji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 6 Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstały wskutek inwestownia na rynku forex przez użytkownika. Zastosowanie wskazówek udostępnionych przez administratora odbywa się na ryzyko użytkownika.

3. Szkolenia świadczone przez administrator nie są doradztwem inwestycyjnym, ani też rekomendacjami określonych zachowań inwestycyjnych. Szkolenia mają na celu przekazanie ogólnych informacji użytkownikowi dotyczących rynku forex. Administrator w szczególności nie przekazuje zaleceń podjęcia określonych działań, w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Szkolenia mają charakter ogólny i w żaden sposób nie są związane z określonymi działaniami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku finansowym względem określonych instrumentów finansowych.

§ 7 Ostrzeżenie przed Ryzykiem

1. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.83% rachunków inwestorów detalicznych traci na handlu CFD z HF Markets (Europe) Ltd. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.

Kontrakty CFD, Kontrakty na rynku Forex są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.83% rachunków inwestorów detalicznych traci na handlu CFD co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

[ajax_login]

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Około 70 % rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD, co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej, analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowym. Inforamcje w serwisie nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów